Ý Nghĩa Logo Công Ty TNHH Thiên Tự Phước

Ý NGHĨA RIÊNG PHẦN

Chữ nhân (ký tự trung hoa): Là triết lý chủ đạo, dẫn dắt mọi hoạt động, định hướng cuả công ty. Đó chính là triết lý sâu sắc cuả tinh hoa văn hoá Việt Nam trong bề dày lịch sử chống giặc ngoại xâm – lấy nhân tố con người làm kim chỉ nam cho mọi định hướng, cho sự phát triển cuả công ty. Con người là nhân tố trung tâm, quyết định đến sự thành bại cuả doanh nghiệp. Sự cam kết chắc chắn về triết lý “lấy nhân làm gốc” mang đầy tính nhân văn, dụng chữ “tâm” để thể hiện sự quan tâm đến mức độ thoả mãn đầy đủ nhất, hoàn thiện nhất của khách hàng.

Hình tròn: thể hiện mong muốn đem lại dịch vụ hoàn hảo, nhằm tạo mức thoả mãn tối đa cho các đối tác của doanh nghiệp.

Hình Vuông: là sự cam kết vững chắc về chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp đến các “khách hàng mục tiêu”.

Chữ nhân kết hợp với các khối vuông hình chữ nhật : chính là hình ảnh cuả một ngọn núi lửa đang phun trào. Thể hiện sự khao khát phát triển mạnh mẽ giống như sức mạnh vô biên của núi lửa khi phun trào.

Ý NGHĨA TỔNG HỢP

Logo thể hiện một quan điểm rõ ràng về triết lý quản lý cuả doanh nghiệp – “lấy nhân làm gốc” triết lý này sẽ là động lực cho sự phát triển mạnh mẽ như sức mạnh của núi lửa khi phun trào. Sự phát triển ấy sẽ được thể hiện bằng sự cam kết vững chắc về chữ “tín” của doanh nghiệp, sự khao khát vươn đến sản phẩm dịch vụ hoàn hảo, đảm bảo thoả mãnh thoả mãnh tối đa nhu cầu cuả “khách hàng mục tiêu”. “Nhân” – “Tín” – “Tâm” kết hợp với “đạo sống Vuông – Tròn”,  sự quan tâm đến “Màu Xanh” cuả môi trường sống. Những điều kiện này sẽ là cội nguồn cho sự phát triển cuả doanh nghiệp.