Cơ cấu tổ chức

Social Network concept : hand point to social network and world map

Phân bổ phòng ban một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và phòng ban trong công ty.